เครือเจริญโภคภัณฑ์คว้า 7 รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับเอเชีย จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019

20

นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล และหนึ่งในนั้นเป็นสุดยอดแห่งความภูมิใจ คือ รางวัล The prestigious award for Asia’s Report of the Year ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษแก่องค์กรที่จัดทำรายงานความยั่ง ยืนที่ดีที่สุดในปีนี้   โดยรายงานความยั่งยืนประจำปีของเครือฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในครือฯ และที่สำคัญในรายงานได้แสดงให้ถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม มีการนำเสนอกรณีศึกษา หรือ Case Study ให้เห็นชัดเจน รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งด้านบวกและลบ และยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นผลให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลสูงสุดจากเวทีนี้ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประเภทต่าง ๆ อีก 6 รางวัล ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน และจริงจังในการดำเนินงานอย่างที่สุด

สำหรับอีก 6 รางวัลรายงานความยั่งยืนที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับจากเวทีนี้ ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง 2 รางวัลคือ รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Design) มอบให้แก่องค์กรที่ออกแบบรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม 2.รางวัล Asia’s Best Environmental Reporting มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

ระดับเหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Stand-alone) มอบให้แก่องค์กรที่จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบเล่มเดี่ยวที่ยอดเยี่ยม 2.รางวัล Asia’s Best Stakeholder Reporting มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยม 3.รางวัล Asia’s Best Supply Chain Reporting มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านห่วงโซ่อุปทานยอดเยี่ยม ส่วนอีก 1 รางวัล เป็นระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ รางวัล Asia’s Best SDG Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่จัดท