บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ ดีเดย์ซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกจากการจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

79

นายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานและรองประธานกรรมการ บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (กลาง) พร้อมด้วยดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับนายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (ริมขวา และที่ 2 จากขวา) ในโอกาสที่บริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกจากการจดทะเบียนโดยอ้อมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคง ธรรมาภิบาล และยกระดับองค์กรของทุกธุรกิจสู่ระดับสากล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ที่ตอบสนองความต้องการในทุกช่วงจังหวะชีวิตของลูกค้าได้

จากซ้ายไปขวา

  1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  2. ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. คุณเจริญสิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  5. คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  6. คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  7. นางอาทินันท์ พีชานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  8. นายโชติพัฒน์พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)