“เรียล สมาร์ท” รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

58

บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด ผู้นำธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีการตลาด (Marketing Technology) เข้ารับรางวัล “SME National Awards” หรือรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ในสาขาธุรกิจสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรม สะท้อนให้เห็นคุณภาพ ประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายภูกิจ ดิศทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารประกอบด้วยนายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล และนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู เข้ารับรางวัล “SME National Awards” หรือรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ณ ห้อง Crystral Grand Ballroom คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (CDC)

การประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) มาพิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวดเพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ  ยกระดับทักษะแรงงานสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงการเข้าถึงช่องทางการตลาดสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

การที่บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด ได้รับรางวัลดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่ดีมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกคนได้ว่า บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบบริการอันเป็นเลิศและการพัฒนาเทคโนโลยีการตลาดเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจการตลาดดิจิทัลของลูกค้า รางวัลนี้ยังเป็นเครื่องหมายการันตีการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยมและแสดงให้เห็นทิศทางการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป

บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด  เป็นผู้นำธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีการตลาด (Marketing Technology) มีการพัฒนานวัตกรรมการตลาดรูปแบบใหม่อยู่เสมอโดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ Big Data ข้อมูลดิจิทัลเชิงลึกโดยใช้เครื่องมือ Social Listening ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตาม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสนทนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ให้กับลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมและดูแลกิจกรรมการตลาดอย่างสร้างสรรค์ให้กับสินค้า หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 100 แบรนด์

นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับอันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการภายใต้ความเชี่ยวชาญดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา  บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมาแล้ว  5 รางวัล  คือ 1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2565  2.รางวัล SMEs  Excellence Awards ประเภท Gold Award ธุรกิจบริการ  3. รางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัล  (Thailand Digital Excellence Awards ประเภท Digital Enablement Award  ซึ่งทั้งสองรางวัลนี้ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยความร่วมมือของ Boston Consulting Group (BCG) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4. รางวัล “สุดยอด CEO” (The Best SMEs CEO Econmass Awards 2022) และ 5.รางวัลซีอีโอเอสเอ็มอี ในสาขาบริการ (SMEs CEO Econmass Awards 2022) รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ซึ่งเป็นสองรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจากการคัดเลือกจาก 3 องค์กรแนวหน้าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารไทย