ด่วน! ลาวประกาศภาวะฉุกเฉินหลังพบเชื้อ “โปลิโอ” กลายพันธุ์ ชายแดนไทยเฝ้าระวัง

425

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีลาวออกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับชาติ หลังพบการระบาดของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ในประเทศลาว และพม่า ว่า ภายหลังลาวประกาศภาวะฉุกเฉินได้ออกมาตรการ 2 ข้อ คือ 1. ผู้พำนักในลาว ต้องได้วัคซีนโปลิโออย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ และ 2. ผู้จะเดินทางเข้าไปในลาว โดยมีแผนพำนักในลาวตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนก่อนเข้าประเทศ ซึ่้งรัฐบาลลาวได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว

นพ.อำนวย กล่าวว่า แม้ไทยจะมีสถานะปลอดโรคโปลิโอมาแล้ว 18 ปี แต่ยังอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีชายแดนติดกับประเทศที่มีการระบาด จึงจำเป็นต้องมีระบบเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกได้เร็ว โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่ง สธ. ได้เข้มข้นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโปลิโอ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การให้วัคซีนในเด็กต้องครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 2. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน โดยการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และ 3. จัดให้มีกลไกติดตามระดับจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

“ไทยจะเปลี่ยนมาใช้วัคซีนโปลิโอชนิดกินแบบ 2 ชนิด คือ ไวรัสโปลิโอชนิดที่ 1 และ 3 แทนวัคซีนโปลิโอเดิมที่เป็นแบบ 3 ชนิด ร่วมกับการใช้วัคซีนชนิดฉีด เพื่อกำจัดไวรัสชนิดที่ 2 ให้หมดไป จึงขอความร่วมมือประชาชนนำบุตรหลานมารับวัคซีนตามกำหนด”