พช.จับมือ ปอเต็กตึ้ง เดินหน้าแก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ

10

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายจารุรัตน์ คุนัตถานนท์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 19 ครัวเรือน โอกาสนี้ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนด้วย และมีนางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม (พช.) นายจำเริญ แหวนเพชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (พช.) นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ (พช.) นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิฯ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย (ผู้จัดการมูลนิธิฯ) นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ (รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยการอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานของนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รองอธิบดี พช. กล่าวว่า “การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุนการประกอบอาชีพในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ห่วงใยทุกข์สุขของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต หรือแผนชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การจัด