พช.เตรียมความพร้อม.. ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติราชการ

9

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าท์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนางวิไลวรรณไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบาย

การประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 การชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัด และการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด โดยปี 2563 ได้กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม, ตัวชี้วัดร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ,ตัวชี้วัดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านแศรษฐกิจพอเพียง, ตัวชี้วัดร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น, ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน, ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาลและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน, ตัวชี้วัดร้อยละของกองทุนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล, ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

นางวิไลวรรณ ได้กล่าวถึง เพลงมาร์ทพัฒนาชุมชนว่า ถ้าถอดเนื้อเพลงออกมา เนื้อเพลงยังถือว่าทันสมัยสามารถใช้ได้ตลอดเมื่อมีการปรับมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็สามารถทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงในเนื้อหางานพัฒนาชุมชน ซึ่งการทำงานในสมัยก่อนกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปในวิธีการ แต่ข้อเท็จจริงงานยังเหมือนเดิมเรายังทำงานกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ฝากถึงข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องเข้าถึง เข้าใจ ในเนื้อหาเพลงพัฒนาชุมชน และมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน ซึ่งการทำงานพัฒนาชุมชนได้ดีต้องมีความรักและศรัทธา ต้องรักชุมชน รักประชาชน ต้องคาดหวังว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราถึงจะทำงานได้อย่างมีความสุข