พช.เตรียมความพร้อม.. ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติราชการ

31

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าท์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนางวิไลวรรณไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบาย

การประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 การชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสังกัด และการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด โดยปี 2563 ได้กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม, ตัวชี้วัดร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ,ตัวชี้วัดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านแศรษฐกิจพอเพียง, ตัวชี้วัดร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น, ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน, ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาลและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน, ตัวชี้วัดร้อยละของกองทุนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล, ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

นางวิไลวรรณ ได้กล่าวถึง เพลงมาร์ทพัฒนาชุมชนว่า ถ้าถอดเนื้อเพลงออกมา เนื้อเพลงยังถือว่าทันสมัยสามารถใช้ได้ตลอดเมื่อมีการปรับมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็สามารถทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงในเนื้อหางานพัฒนาชุมชน ซึ่งการทำงานในสมัยก่อนกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปในวิธีการ แต่ข้อเท็จจริงงานยังเหมือนเดิมเรายังทำงานกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ฝากถึงข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องเข้าถึง เข้าใจ ในเนื้อหาเพลงพัฒนาชุมชน และมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน ซึ่งการทำงานพัฒนาชุมชนได้ดีต้องมีความรักและศรัทธา ต้องรักชุมชน รักประชาชน ต้องคาดหวังว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราถึงจะทำงานได้อย่างมีความสุข

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทุกคนต้องรู้ เข้าใจ ในเนื้อหาของการประชุมครั้งนี้ก่อน ซึ่งตัวชี้วัดที่กำหนดนี้จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเป็นเครื่องมือกำกับดูแลตรวจสอบและสนับสนุนการปฏิบัติการให้มุ่งสู่เป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข

ซึ่งรัฐบาล หรือ สำนักงาน กพร.ได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกกระทรวง ทบวง กรม กระทรวง โดย ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจและมีการถ่ายทอดลงมาที่กรมการพัฒนาชุมชน และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติลงมาเป็นลำดับ ซึ่งตัวชี้วัดมีทั้งของกพร. และตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ ซึ่งมีความสำคัญทั้งสองส่วน เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปแล้ว ต้องไปขับเคลื่อนตามกระบวนการ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นไปตามตัวชี้วัด เป้าหมาย คือ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจต่อไป