ศอ.บต.ร่วมกับชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน

28

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนายเอกรัฐหลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นางพาตีเมาะสะดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายอิสระละอองสกุลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต., ประธานชมรมเชื้อสายจีนจังหวัดนราธิวาส, ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่ามกลางประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกว่า 500 คน

ในการนี้พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่าการได้เห็นภาพบรรยากาศในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเพราะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีทั้งหมด 5,600 กว่าคนโดยทุกคนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ล้วนอยู่ด้วยความรักความอบอุ่นและสังคมพหุวัฒนธรรมถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและทำให้มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินหลายอย่างแต่ทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ไปเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นจะต้องดีขึ้นเป็นลำดับเพราะเราทุกคนจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขต่อไป

ด้านประชาชนเชื้อสายจีนจังหวัดนราธิวาสที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างกล่าวด้วยความซาบซึ้งในครั้งนี้ว่าขอขอบคุณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้ความสำคัญแก่ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้จัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นเพื่อให้เราทุกคนได้มาร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนยังได้ให้กำลังใจเพื่อให้เราทุกคนเข้มแข็งและใช้ชีวิตในพื้นที่อย่างมีความสุขตลอดไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อาทิการแสดงขับร้องเพลงภาษาจีนภาษาไทยการแสดงดนตรีกุมปังและการแสดงรำไทยจีนโดยทุกกิจกรรมเป็นการแสดงของน้องเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งบ่งบอกได้ว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนอกจากนี้ในกิจกรรมจะได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วยังได้รับความสนุกและความอรรถรสด้านความบันเทิงตลอดทั้งงานในยามค่ำคืนแห่งความอบอุ่นในครั้งนี้อีกด้วย