พช.จับมือ ปอเต็กตึ้ง เดินหน้าแก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ

36

วันนี้ 30 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 14 ครัวเรือน โอกาสนี้นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนด้วย และมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ ณ ณ เทศบาลหนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

โดยมีนายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม(พช.) นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (พช.) นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ (กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ)นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย (ผู้จัดการมูลนิธิฯ) นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ (รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์) ร่วมพิธี

การดำเนินงานแก้จนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต หรือแผนชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยแนวทางของความร่วมมือได้กำหนดการดำเนินงานไว้ดังนี้ กล่าวคือ กรมการพัฒนาชุมชนสำรวจครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ต้องการอาชีพ จัดกลุ่มแยกประเภทอาชีพที่ต้องการขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจน เพื่อกำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และแนวทางการสนับสนุน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนที่ผ่านการจัดกลุ่มมาแล้ว ต่อจากนั้นทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และนำผลการประเมินมาพัฒนาช่วยเหลือคนยากจน และคนที่ด้อยโอกาสให้มีเครื่องมือ ในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สำรวจจากข้อมูล จปฐ.ปี 2561 เป็นครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 38,000 บาท/ปี และพร้อมที่จะประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 14 ครัวเรือน ได้แก่

– ครัวเรือนที่ 1 นางแสลม เกตุสุวรรณอายุ และนายสมหมาย ประเสริฐการ 46 ปี อาชีพค้าขายได้รับมอบอุปกรณ์ทำ ลูกชิ้นปิ้ง รถเข็น 1 คัน โตะพับขนาด 4 ฟุต 1 ชุด ตู้กระจกลูกชิ้น 1 ตู้ เตาปิ้งแบบใช้แก๊ส 1 ใบ ชุดเตาแก๊สปุ๊กลุ๊ก 7 กก.พร้อมเนื้อแก๊ส 1 ชุด

– ครัวเรือนที่ 2 นายบุญมี ผลทิม อายุ 69 ปี อาชีพรับจ้าง ได้รับมอบอุปกรณ์ เผาถ่าน เตาเผ่าถ่าน ขนาด 200 ลิตร 3 เตา เลื่อยโซ่แบบใช้เครื่องยนต์ เครื่อง 1.5 1 ชุด

– ครัวเรือนที่ 3 นายเจีย ศรีมงคล อายุ 58 ปี อาชีพค้าขาย ได้รับมอบอุปกรณ์ ตู้แช่น้ำดื่ม 4 ชั้น (ร้านโชว์ห่วย) 11 คิว สูง190ซม. 1 ตู้ ชั้นวางของ 1 ด้าน 2 ชุด

– ครัวเรือนที่ 4 นายสมชาย สุทธิ อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง (ช่างไม้) ได้รับมอบอุปกรณ์ สว่านไฟฟ้า ขนาดกลาง makita 1 ชุด ลูกหมู มาคเทค 1 ชุด เซาะบางใบ 2 หุน makita 1 ชุด กบไฟฟ้าหน้า 3 มาคเทค 1 ชุด เลื่อยไฟฟ้าตัดไม้ (ตัวเล็ก) 1 ชุด

– ครัวเรือนที่ 5 นายสงัด เศรษฐีธัญญาหาร อายุ 63 ปี อาชีพรับจ้าง (ช่างไม้) ได้รับมอบอุปกรณ์ กบไฟฟ้าหน้า 5 นิ้ว 1 ตัว ลาวเตอร์ 1ตัว สว่านไฟฟ้า เจาะไม้ 4 หุน 1 ตัว เลื่อยไฟฟ้า 9 นิ้ว makita 1 ตัว

– ครัวเรือนที่ 6 นางสาวสวย อุทพันธ์ และ.นางหนู อุทพันธ์ / นางสาวสวย อุทพันธ์
อายุ 37 ปี อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ได้รับมอบอุปกรณ์ เครื่องทอพรมเช็ดเท้า 1 ชุด

– ครัวเรือนที่ 7 นายสมควร ทรัพย์คง อายุ 43 ปีอาชีพรับจ้าง(ตัดไม้) ได้รับมอบอุปกรณ์ เครื่องตัดหญ้า Honda 1เครื่อง เลื่อยไฟฟ้า Makita ขนาด 9 นิ้ว 1 อัน

– ครัวเรือน 8 นางบุญมี สุขตะเดือน และนางบุญมี สุขตะเดือน อายุ 49 ปี อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ได้รับมอบอุปกรณ์ เครื่องทอพรมเช็ดเท้า 1 ชุด

– ครัวเรือนที่ 9 นายทองดี สิงห์คี อายุ 74 ปี อาชีพรับจ้าง (เผาถ่าน) ได้รับมอบอุปกรณ์ เตาเผาถ่าน 4 เตา รถเข็นของ 3 ล้อ 1 คัน เลื่อยตัดไม้ไฟฟ้า (ขนาดเล็ก) 1 ชุด

– ครัวเรือนที่ 10 นางสาวสายน้ำผึ้ง พึ่งประชา และนางถวิล สุขถนอม อายุ 21 ปี อาชีพค้าขาย (ไส้กรอกอีสาน) ได้รับมอบอุปกรณ์ เครื่องอัดไส้กรอก 15 L 1 ชุด เตาย่างไส้กรอก พร้อมตะแกรง 1 ชุด ร่มแม่ค้า เบอร์ 45 1 คัน

– ครัวเรือนที่ 11 นายสมคิด ทรัพย์คง อายุ 68 ปี อาชีพรับจ้าง(ตัดไม้) ได้รับมอบอุปกรณ์ เลื่อยบาร์โซ่ตัดกิ่ง ขนาด 12 นิ้ว แบบใช้น้ำมันขนาดกลาง ยี่ห้อ Makita 2เครื่อง

– ครัวเรือนที่ 12 นายประเทือง ทานมัย อายุ 67 ปี อาชีพค้าขาย (ก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง) ได้รับมอบอุปกรณ์ ตะกร้อลวกเส้น สแตนเลส 1 อัน ตะแกรงลวด ลวกเส้น ด้ามไม้ 1 อัน หม้อก๋วยเตี๋ยว (ม้าลาย) เบอร์ 36 1 ใบ ตู้กระจก (อาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว) 1 ใบ ถังแช่น้ำแข็ง + ก๊อกน้ำ (ขนาด 40 ลิตร) 1 ใบ ถังแช่น้ำแข็ง (ขนาด 80 ลิตร) 1 ใบ เก้าอี้พลาสติก 12 ตัว โต๊ะพับ ขนาด 4 ฟุต 3 โต๊ะ ถังแก๊ส ปตท.15 กก. 1 ถัง ชุดเตาแก๊ส ครบชุด พร้อมขาเตาสี่เหลี่ยมกลาง 1 ชุด กะทะ เบอร์ 18 แบบอลูมิเนียมด้ามพลาสติกดำ 1 ใบ หม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร 1 ใบ

– ครัวเรือนที่ 13 นายมานะ คนฑาอายุ 53 ปี อาชีพช่างซ่อมรถ ได้รับมอบอุปกรณ์ ชุดหัวเชื่อมแก๊สสำหรับซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 ชุด เครื่องปั๊มลมขนาดกลาง พร้อมถังลม (โรตารี่ 50 ลิตร 3 แรง) 1 ชุด ขาตั้งรถ 2 คู่

– ครัวเรือนที่ 14 นายสุพรรณ หอมหวนอายุ และนายสุพรรณ หอมหวน 41 ปี อาชีพช่างก่อสร้าง ได้รับมอบอุปกรณ์ สว่านโรตารี 3 ระบบ ขนาด 800 วัตต์ 1 ตัว ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300แอมป์ 1 ตัว เลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว (มาคเทค) 1 ตัว เครื่องหินเจียร ขนาด 4 นิ้ว (มาคเทค) 1 ตัว เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว (มาคเทค) 1 ตัว แท่นตัดกระเบื้อง 28 นิ้ว 1 ตัว

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการมอบมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้กับครัวเรือนยากจนให้ครบทุกจังหวัดเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้ครัวเรือนเป้าหมายมีอาชีพมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด