โออาร์ ขยาย โครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม” ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่นร่วมสร้างจิตสำนึกการคัด แยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

17

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(ปตท.) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี) ร่วมประชาสัมพันธ์เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ณ สถานีบริการพีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่  เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ และกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้มูลค่าของขยะรีไซเคิล โดยเสื้อยืดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยรีไซเคิลที่ได้มาจากขวดพลาสติกใสเพท (PET) รีไซเคิลที่สมาชิกโครงการฯ นำมาร่วมโครงการ ฃวด แลก ยิ้มของ โออาร์ ซึ่งจะใช้ขวดพลาสติกใสเพท12 ใบ ในการผลิตเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง1 ตัว ทั้งนี้ สมาชิกโครงการฯ สามารถใช้คะแนนสะสมจากการแลกขวดนำมาใช้แลกเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง ภายในธันวาคม 2562 ได้อีกด้วย

โครงการฃวด แลก ยิ้ม ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ปัจจุบันสามารถคัดแยกขวดพลาสติกใสเพท (PET) จากตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่นสาขา ประชาอุทิศ-ลาดพร้าว และศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบีได้กว่า 4,000 กิโลกรัมโดย โออาร์ จะติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ เพิ่มเ