KTBGS เดินหน้าต่อเนื่อง โครงการ 2 มือ 1 ใจ ภายใต้แคมเปญ “Happy Money” เตรียมความพร้อมพนักงานวัยใกล้เกษียณดูงาน ณ บ้านทุ่งกระโปรง

126

KTBGS หรือ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ บริการ จำกัด ผู้ให้บริการด้านขนส่งเงินสด รวมไปถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย และแม่บ้านรักษาความสะอาดให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการธุรกิจมากว่า 20 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานในองค์กร ซึ่งมีจำนวนกว่า 7,000 คน ทั่วประเทศ KTBGS จึงมีนโยบายที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงาน และความเชื่อมั่น ภายใต้นโยบายองค์กรคุณธรรม

บริษัทยึดมั่นนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต สร้าง Public Trust แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KTBGS จึงเดินหน้าสร้างโครงการ 2 มือ 1 ใจ เพื่อที่จะสร้าง DNA ให้กับพนักงาน และสามารถส่งต่อไปยังภายนอกได้

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้เปิดเผยว่า “สำหรับความหมายของโครงการ 2 มือ 1 ใจ นั่นคือ มือที่หนึ่งมือสะอาด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคดโกงผู้อื่นและมีคุณธรรม มือที่ 2 มืออาชีพ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน หมั่นพัฒนาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และอีก 1 ใจ คือใจบริการ พฤติกรรมและการกระทำ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการแสดงออก กิริยา + วาจา + จิตใจ ซึ่งเมื่อร่วมทั้งสามอย่างเข้าด้วยกัน ก็จะเป็น DNA ชั้นดีให้กับพนักงานในองค์กร

ในครั้งนี้บริษัท ได้จัดกิจกรรม CSR ภายในให้กับพนักงานภายในองค์กร ที่กำลังจะเกษียณอายุในโครงการ 2 มือ 1 ใจ ภายใต้แคมเปญ Happy Money” ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ที่จะสร้าง Role Model ใหม่ให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนต่อไปได้ เมื่อเกษียนจากการทำงานแล้ว โดยในครั้งนี้เป็นการนำพนักงานไปดูงานด้านการเกษตรพร้อมพบปะผู้นำชุมชน ที่ได้มาให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ณ บ้านทุ่งกระโปรง และสวนศรียาลุงไสว จังหวัดนครนายก ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีแบบผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในอาชีพของตนเอง เพื่อเป็นการให้แนวทางกับผู้ที่ใกล้เกษียณ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อที่จะสามารถพัฒนาแนวคิดของตนเองในการประกอบอาชีพหลังเกษียณได้อย่างยั่งยืนและไม่เป็นภาระกับบุตรหลาน

ภายใต้แคมเปญ Happy Money” ของบริษัทนั้นเป็นการมุ่งเน้นให้พนักงาน เข้าใจถึงเรื่องการบริหารจัดการเงิน รวมไปถึงการลดหนี้ที่มีอยู่ เพื่อให้เหลือหนี้น้อยที่สุด หรือปลดหนี้ได้ พร้อมทั้งสามารถมีเงินเก็บเพื่อเลี้ยงตัวเมื่อเกษียณอายุไปจากการทำงานแล้ว ซึ่งบริษัทพบว่าพนักงานที่เข้าโครงการนี้ สามารถลดหนี้ได้ และมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทที่ต้องการสร้าง CSR ภายในให้เข้มแข็ง พร้อมต่อยอดออกไปสู่ข้างนอกได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็น Role Model ใหม่ให้กับพนักงาน เพื่อที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองรวมไปถึง ปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนและมีความสุข