YOUNG OTOP ล้าสมัย หัตถศิลป์ไทย ก้าวไกล ด้วยนวัตกรรม

167

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด 
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน และนายธีระชัย ลิขิตสมบูรณ์ รองประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้าเจเจมอลล์
ผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน OTOP (Young OTOP) ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๓๐ ปี และมีผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก มาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องรูปแบบ ดีไซน์ ลวดลาย สีสัน ประโยชน์การใช้งานและการเพิ่มช่องทาง;การการตลาดออนไลน์ มีวัตถุประสงค์
๑) เพื่อยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ 
มีนวัตกรรมและทันสมัย
๒) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในยุคการตลาด และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์
3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน

โดยมีกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่” ครั้งที่ 1 ซึ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 ราย โดยมีเนื้อหาในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภท
ของใช้ของคนรุ่นใหม่” ครั้งที่ ๒ ครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 ราย 
จากการพิจารณาความพร้อมตัวบุคคล ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในหัวข้อวิชา ดังนี้
1) กลยุทธ์นำเสนอผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์จริงของคนรุ่นใหม่
3) การตลาดออนไลน์เชิงลึก การขยายช่องทางการตลาด
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมและมีความทันสมัยตอบรับกลุ่มลูกค้าตลาดสากล (Modern & Innovation)
3. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในระดับพื้นที่ ดำเนินการระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๒
และครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรมทดสอบตลาด ซึ่งจัดขึ้น
งานจัดขึ้นระหว่าง 28 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งสิ้น 51 ราย