พช.เปิดบ้านต้อนรับ คณะรมช.กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชุมชน จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

35
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชุมชน (Mr.TRAN Thanh Nam) และคณะฯ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมชม เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และกองแผนงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือช่องทางความร่วมมือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการพัฒนาชนบท ให้มีรายได้มั่นคงในอนาคตร่วมกัน