พช. จัดอบรมเทคนิคการขาย OTOP รุกตลาดออนไลน์

353
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจำหน่ายสินค้า Online รุ่นที่ 1 โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุค Thailand 4.0”

โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน พช. นายสมปอง อาจณรงค์ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องแม็กโนเลีย 3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยรองอธิบดีฯ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลิตและการตลาดมากขึ้น การตลาด Online จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการ “นำคุณภาพของ Offline มาช่วยยกระดับ Online” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมช่องทางการตลาดสมัยใหม่ และเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายในช่องทางการตลาด Online ได้ ถือเป็นการตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบาย ขับเคลื่อน OTOP โดยการเพิ่มคุณภาพ พัฒนามาตรฐาน เพื่อการก้าวย่างสู่ความเป็นสากล ซึ่งการจะก้าวย่างความสากลได้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกท่านจะต้องรู้และเข้าใจพฤติกรรม การบริโภคสินค้าและบริการในปัจจุบัน อีกทั้งต้องเข้าใจระบบการตลาดสมัยใหม่
โครงการฯนี้จึงตอบโจทย์ในการเตรียมความพร้อม และยกระดับ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนของการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบ Online และสามารถนำไปใช้ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบ Online ให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น โครงการฯจะมีการดำเนินงาน ใน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 150 คน โดย
รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2562
และรุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562
โดยดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจำหน่ายสินค้า Online ผ่านเว็บไซต์ www.weloveshopping.com
โดยหลักสูตร ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะด้านการจำหน่ายสินค้า Online, การจัดทำ Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาด Online, การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์, การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ รวมถึง การฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนที่ประสบผลสำเร็จ และมีองค์ความรู้เฉพาะด้านมาทำ การสอนและให้คำแนะนำ