มูลนิธิพลเอกวิโรจน์-คุณหญิงลักขณา แสงสนิท มอบทุนนิสิตจุฬาฯ

74

คุณหญิงลักขณา แสงสนิท เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกวิโรจน์-คุณหญิงลักขณา แสงสนิท แก่นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผศ.ดร.สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล และนายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ร่วมพิธีด้วย ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ สุขุมวิท 22