วว. บูรณาการ ททบ. 5  ส่งเสริมการตลาด เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยด้วย วทน.

10

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ลงนามความร่วมมือกับ พลเอกวิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในฐานะตัวแทนกองทัพบก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน โอทอป วิสาหกิจรายย่อย และผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของแต่ละฝ่าย โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี โอกาสนี้ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. พลโทวสันต์  ทัพวงศ์ และ นางสาวทวินันท์ คงคราญ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ  ททบ. 5 พร้อมผู้บริหาร  บุคลากร ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 28 สิงหาคม  2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารเบญจรังสฤษฏ์  ททบ. 5  สนามเป้า

ทั้งนี้การดำเนินงานของ วว. ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นบูรณาการในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวง อว. ที่มีศักยภาพในการวิจัยและให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจในภูมิภาคต่างๆ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ และสร้างคุณูปการที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

โดย ททบ. 5 จะผลักดันสินค้าและบริการของผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานจาก วว. ให้สามารถเข้าสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ ทั้งมรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมเชื่ยมโยงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการฯ อย่างยั่งยืน