ประกาศแล้ว !!! ศิลปินแห่งชาติ 2565

123

กวช. ประกาศผล “ศิลปินแห่งชาติ 2565” ยกย่อง “เกริก ยุ้นพันธ์ – บุญเตือน ศรีวรพจน์” สาขาวรรณศิลป์ “ธงไชย แมคอินไตย์” สาขาศิลปะการแสดง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธานฯ ณ หอประชุมเล็ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีบุคคลที่ได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 ราย ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่
1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์)
2) นายเจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
3) นายดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ)
4) นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)

 

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่
1) ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์
2) นายบุญเตือน ศรีวรพจน์

    

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
1) นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ)
2) นายสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย – ขับร้อง)
3) นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์)
4) นายธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
5) นายสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงร่วมสมัย)
6) นายประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)

   

 

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับสวัสดิการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ทั้ง 12 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในวัน เวลา ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และจัดงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติ ให้ประจักษ์ต่อสาธารณะ ต่อไป

นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2527 มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2564 แล้วจำนวน 342 คน และในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 354 คน แบ่งเป็นสาขา ทัศนศิลป์ 105 คน วรรณศิลป์ 61 คน และศิลปะการแสดง 188 คน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว 175 คน และยังมีชีวิตอยู่ 179 คน

ทั้งนี้ ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา เยาวชนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ เพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือ www.facebook.com/DCP.culture