“ตลาดยิ่งเจริญ” ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต่อยอดแนวคิด “Zero Waste” เปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้ BIO Cleaner Product

25

ตลาดยิ่งเจริญ ขับเคลื่อนตามนโยบาย Y Together ย้ำความเป็นตลาดสดที่มีมาตรฐานของไทย สู่ Green Market จัดกิจกรรมรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ต่อยอดแนวคิด “Zero Waste” ให้ผู้ค้าและลูกค้านำเศษผักและผลไม้เหลือใช้ผลิตเป็น Organic Product จากขยะอินทรีย์ สู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้ด้วยตนเอง “BIO Cleaner Product”

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า เมื่อพฤติกรรมการบริโภค การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มจำนวนประชากร ต่างส่งผลต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะตลาดยิ่งเจริญที่มีคนเข้ามาจับจ่ายซื้อของมากถึงหลักหมื่นต่อวัน มีการผลิตขยะถึง 10,000 – 20,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งแบ่งเป็นขยะอินทรีย์ 70% เช่น พวกเศษผักผลไม้ ขยะทั่วไป 30% ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งตลาดยิ่งเจริญเป็นแหล่งผลิตขยะชั้นดี เนื่องจากเมื่อขึ้นชื่อว่าตลาดการรักษาความสะอาดและจัดการขยะถือเป็นความท้าทายอย่าง ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของแนวคิด Zero Waste หรือการทำให้ขยะเหลือศูนย์ ด้วยการเลือกใช้วัตถุที่สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ได้ใหม่ ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด

ดังนั้นตลาดยิ่งเจริญจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ให้ผู้ค้า ลูกค้า ได้ร่วมกันนำขยะมาผลิตเป็น Organic Product “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้ด้วยตนเอง” BIO Cleaner Product โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้มาให้ความรู้และแนะนำการผสมผลิตภัณฑ์ฯ นำขยะอินทรีย์ เช่น พวกเศษผักผลไม้ ที่ร้านค้าไม่ต้องการแล้วผลิตเป็น Y Product “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้” ใช้ล้างพื้น ล้างแผงค้าในตลาดหรือนำกลับไปใช้ที่บ้าน เพื่อเรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาว ณฤมล มองว่าการพัฒนาตลาดยังคงขับเคลื่อนตามนโยบาย Y Together สานต่อแบบต่อเนื่อง มีองค์ประกอบ 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์กรรอบด้าน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาตลาดยิ่งเจริญให้เกิดการยอมรับจากทั้งผู้ค้า องค์กรธุรกิจ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้เป็นตลาดสดมาตรฐานของประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาตลาดสู่การเป็น Green Market นอกจากนี้ตลาดยิ่งเจริญยังคงมุ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม และก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคงไปพร้อมๆ กับกลุ่มของคู่ค้า ลูกค้า พันธมิตร และชุมชน เน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยที่ผ่านมาจากการดำเนินนโยบาย  “Y Together” มีผลตอบรับจากสังคม ผู้ค้า และชุมชนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าต้นแบบ ยกระดับมาตรฐานสากล สุดยอดแหล่งอาหารสุขภาวะสังคม”

ข้อมูลตลาดยิ่งเจริญ
ในปัจจุบันตลาดยิ่งเจริญตั้งอยู่บนที่ดินกว่า 30 ไร่ มีจำนวนร้านค้าประมาณ 1500 ร้าน แบ่งเป็นโซนต่างๆเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าครบทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีโซนต่างๆ เปิดให้บริการอีก เช่น โซนตลาดนัดคนกันเอง ตลาดนัดคลองถม 2 ลานโปรโมชั่น ยิ่งเจริญพลาซ่า ศูนย์อาหารให้บริการ 24 ชั่วโมง และโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ เป็นต้น ตลาดยิ่งเจริญถือเป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีคนเข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดจำนวนประมาณ 20,000 คน ต่อวัน โดยพบว่ามีรถเข้ามาใช้บริการราว 7,000 – 8,000 คัน ในวันปกติ และในเทศกาลสำคัญไม่ต่ำกว่า 10,000 คัน ต่อวัน แบ่งสินค้าออกเป็น  15 กลุ่ม ได้แก่ 1.เนื้อสัตว์  2.ปลา และของทะเล  3.ผัก 4.สินค้าชำ 5.อาหารแปรรูป  6.อาหารสำเร็จรูป 7.เครื่องดื่ม  8.สินค้าทานเล่น ขนม 9.ผลไม้  10.ดอกไม้ 11.เครื่องแต่งกาย 12.อุปกรณ์เครื่องใช้ 13.อุปกรณ์ไอที 14.บริการ 15. อื่นๆ