เดินหน้า “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง” เสริมแกร่งด้านสังคมและการมีส่วนร่วม

20

เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เป็นโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งจัดทำขึ้นตามแผนเร่งรัดของการเคหะแห่งชาติ ปี 2522-2525 เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย บนพื้นที่ 29.82 ไร่ เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (แฟลต) สูง 5 ชั้น จำนวน 1,369 หน่วย รวมร้านค้าและบริการสาธารณะ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริเวณโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องได้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกิดการขยายตัวของเมืองออกจากศูนย์กลางเมือง ผนวกกับนโยบายของภาครัฐที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งมวลชน โดยมีเส้นทางผ่านด้านหน้าพื้นที่โครงการฯ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) และที่ตั้งสถานีอยู่หน้าโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จึงทำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบเกิดการพัฒนาและมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับสภาพของโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องที่ปัจจุบันมีการอยู่อาศัยมาแล้วกว่า 40 ปี ทำให้โครงสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีบทบาทและภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้นทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เพียงพอตามกรอบนโยบายระดับประเทศ อีกทั้งการเคหะแห่งชาติยังสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองตามแนวระบบขนส่งมวลชนให้สอดคล้องกับบริบทของเมือง การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณรอบชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองสู่การเป็นSmart City

ดังนั้น การเคหะแห่งชาติจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยสรุปผลความเข้าใจและผลการดำเนินงานของผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องอันนำไปสู่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสอง ห้องในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไป

“การดำเนินงานด้านกระบวนการมีส่วนร่วมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เช่า ตัวแทนชุมชนซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและทั่วถึง จำเป็นต้องมีการร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน นำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทโครงการฯ และแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของการเคหะแห่งชาติ โดยคำนึงถึงความคิดเห็นจากผู้อยู่อาศัยในชุมชนเป็นสำคัญ รวมทั้งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายในการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง นำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว