กทม.เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี

10

กทม.เปิดลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2546 ถึง 17พ.ย. 2552)

เงื่อนไข

– มีที่พักอยู่ในกรุงเทพมหานคร

– อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะเด็กที่ศึกษาแบบ Home school

– ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google form โดยสแกน QR CODE ภายในวันที่ 15-17 พ.ย. นี้เท่านั้น

ทั้งนี้ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีด

สถานที่ฉีด อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

วันที่ฉีด

เข็ม1 วันที่ 17 พ.ย. 2564 เข็ม 2 วันที่ฉีด 8 ธ.ค. 2564

เข็ม1 วันที่ 18 พ.ย. 2564 เข็ม 2 วันที่ฉีด 9 ธ.ค. 2564

เข็ม1 วันที่ 19 พ.ย. 2564 เข็ม 2 วันที่ฉีด 10 ธ.ค. 2564