พช. กระทรวงมหาดไทย ชวนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

10

กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

เมื่อสิ้นสุดโครงการในระยะแรก สามารถช่วยให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 12.5 ล้านครัวเรือน ประหยัดเงินในการซื้อผักไป 50 บาท/วัน/ครัวเรือนทั้งหมดคิดเป็น 600 ล้านบาท/วัน 18,000 ล้านบาท/เดือน และสามารถประ หยัดได้ถึง 200,000 ล้านบาท/ปี หากเหลือจากการปลูกทานเองก็สามารถเก็บขายได้

นอกจากการลดรายจ่ายแล้ว ประชาชนยังได้บริโภคผักที่ปลูกเอง มีความปลอดภัย มีกิจกรรมในครัวเรือนร่วมกัน และสังคมก็เกิดความรัก ความสามัคคี เพราะผักที่เหลือจากการรับประทานในครัวเรือนก็นำมาแบ่งปันกัน

หลังประกาศความสำเร็จ ปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 1 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรมการพัฒนาชุมชนจึงเดินหน้าขับเคลื่อนต่อเนื่อง ระยะที่ 2 ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป้าหมาย 5 ประการสำคัญ ได้แก่ “ความต่อเนื่องคือพลัง”  ส่งเสริมการปลูกพืชผักอย่างต่อเนื่อง และปลูกเพิ่มเติมรวม 10 ชนิด “ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม” ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูก