รวมพลังขานรับมติ ครม. รณรงค์ใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภาคภูมิใจภูมิปัญญา สืบสานคุณค่า สร้างรายได้กระจายสู่ทุกชุมชน

14

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำเสนอ เชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านร่วมมือร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจำ เพียงจำนวน 35 ล้านคน เฉลี่ยใช้ผ้าคนละ 10 เมตร ราคาเมตรละประมาณ 300 บาท ทำให้เกิดความต้องการผ้าไทยถึง 350 ล้านเมตร และก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนคิดเป็นเงินกว่า 105,000 ล้านบาท ดังนั้นการร่วมสวมใส่ผ้าไทย นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒน ธรรมไทยแล้ว ยังสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย สวมใส่ผ้าไทย เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง