ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2

31

เปิดตัวโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งเสริมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล ชู 2 กิจกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ สามารถป้องกันตัวเองและครอบครัวจากอันตรายและมิจฉาชีพในสังคมดิจิทัลได้ ในปีนี้ โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม HDF School Online Challenge และการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ ฯ รวมทั้งรายละเอียดของทั้ง 2 กิจกรรม ที่เน้นถึงแนวคิดเชิงรุกในการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้รู้จักประมวลผล จนเกิดเป็นกระบวนการทางปัญญาที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการกระทํา หรือพฤติกรรม และสามารถป้องกันตัวเองและครอบครัวจากอันตรายบนโลกออนไลน์ได้

กิจกรรม HDF School Online Challenge เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องจากกิจกรรมสัญจรในปีแรก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงปรับกิจกรรมจากการสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆ เป็นรูปแบบ Edutainment Game และใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเกม เพื