ไอแทป-สวทช. เครือข่าย มทส. หนุน โคราชแสงสุวรรณ ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา ยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรม

16

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชแสงสุวรรณพ็อตเทอร์รี่ ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาในโคราช ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) หรือ ITAP เครือข่าย มทส. ในด้านผู้เชี่ยวชาญ มากถึง 5 โครงการ จนเกิดเป็นโรงงานนวัตกรรมเฉพาะของบริษัทฯ ที่เป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา มีนวัตกรรมต่าง ๆ รองรับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมดิน การเปลี่ยนจากเตาฟืนเป็นเตาแก๊ส การปรับปรุงกระบวนการผลิต การเปลี่ยนจากอบแห้งผึ่งลมธรรมชาติเป็นเตาอบเชิงอุตสาหกรรม และการปรับปรุงการเผาด้วยเตาฟืน ผ่านกลวิธีผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเซรามิกที่ทันสมัย จนเกิดเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตของผู้ประกอบการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแก้ปัญหาได้รวดเร็วตรงจุด รวมถึงเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับฝีมือและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทยเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม SME มักจะเติบโตได้ช้า ด้วยความไม่พร้อมในหลายด้าน ดังนั้น การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้อย่างตรงจุด จะช่วยเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โจทย์ส่วนใหญ่ที่ SME ไทยต้องการการสนับสนุน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการผลิต การลดต้นทุน การพัฒนามาตรฐาน การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปช่วยแก้ปัญหา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตลาด