รวมพลังขานรับมติ ครม. รณรงค์ใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภาคภูมิใจภูมิปัญญา สืบสานคุณค่า สร้างรายได้กระจายสู่ทุกชุมชน

15

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำเสนอ โดยเชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ชาวนครพนมภูมิใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน

ชาวนครพนมร่วมใจสร้างค่านิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นถิ่น “ผ้ามุกนครพนม” คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพชน พลิกฟื้นลมหายใจให้ผ้าไทยยังคงอยู่ยงยืนยาว สืบสานอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย กระจายรายได้สู่ทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนของจังหวัด

ร้อยเอ็ด “ผู้นำต้องทำก่อน” สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน เป็นแบบอย่างให้ทุกคน

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคนมีชื่อเสียงของจังหวัด ร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาครัฐและเอกชน ใส่ผ้าไทยเป็นแบบอย่าง เชิญชวนประชาชนใช้และสวมใส่ผ้าไทย รวมพลังแห่งความสามัคคี เฉกเช่นความหมายของ “ผ้าสาเกต” ผ้าประจำถิ่นของ