ม.วลัยลักษณ์มีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรอง UKPSF จากประเทศอังกฤษ สูงสุดในประเทศไทย

30

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปฎิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF จากประเทศอังกฤษ  มุ่งมั่นสร้างอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  ปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF 133 คน สูงที่สุดในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์สถาบันการอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ Advance HE  www.advance-he.ac.uk ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนการสอนของม.วลัยลักษณ์  โดยการนำกรอบมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จากประเทศอังกฤษมาใช้  ทำให้ปัจจุบันมีคณาจารย์ของ ม.วลัยลักษณ์ได้รับการรับรองเป็น Fellowship จำนวน 133 คน แบ่งเป็น ระดับ Senior Fellow จำนวน 32 คน และระดับ Fellow จำนวน 101 คน และ ถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในประเทศไทย และส่งผลให้ภาพรวมของประเทศไทยมีจำนวน Fellowship มากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลกไม่นับรวมประเทศอังกฤษด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ กล่าวอีกว่า การนำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอนและการอบรมอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ที่ได้ช่วยผลักดันให้อาจารย์ทุกคนเข้ารับการอบรม มีการอบรมไปแล้วจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน ที่สำคัญยังสนับสนุนให้อาจารย์สมัครเข้ารับการรับรองเป็น Fellowship จนปัจจุบันผ่านการรับรองในจำนวนมากดังกล่าว ซึ่งนโยบายนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่