Quick Win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ทางรอดยามวิกฤติ

53

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID–19 ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและประชาชนทั่วโลก ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ต้องชะงักงัน หลายบริษัทต้องปิดตัวลง สินค้าอุปโภคบริโภคกระทบหนัก ประชาชนตื่นตระหนกถึงความไม่มั่นคงในชีวิต ความหวาดกลัวที่จะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ดังปรากฏการณ์ที่แย่งกันซื้อของในห้างสรรพสินค้าเพื่อกักตุน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นแนวทางของการดำรงชีวิตแห่งความพอเพียง อันจะนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการทำงานมาโดยตลอด จนถึงยุคปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นหลักการดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น ภารกิจที่กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนจึงฉายภาพคุณประโยชน์ที่ชัดเจนขึ้นทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นำมาสู่ปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ที่ทุกครัวเรือนสามารถทำได้พร้อมกันทั่วประเทศ

“เราส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนลดรายจ่ายด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยบุคลากรของกรมฯ เริ่มที่ตัวเองก่อน เพื่อเป็นแบบอย่าง ก่อนจะขยายไปยังภาคส่วนอื่นๆ” เป็นถ้อยคำของ “นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวไว้ในช่วงแรกของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้วราว 1 เดือนของแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่สังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญอยู่ และน่าเชื่อว่าสามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำหลักการสำคัญ 5 ประการของปฏิบัติการครั้งนี้ คือ “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” ดังนั้นเจ