สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด

37

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายวงกว้าง และครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มสะสมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อน “โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด” เพื่อให้เยาวชน (อายุ 18 – 25 ปี) ร่วมดูแลและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน ในสถานการณ์แพร่ระบาดด้วยระบบออนไลน์ เช่น การตั้งกลุ่มในโซเซียลมีเดียของสภาเด็กและเยาวชนและกลุ่มเยาวชน เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อลดการติดเชื้อในผู้สูงอายุ

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีเด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการ ฯจำนวน 2,019 คน และเด็กและเยาวชนยังได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ หลักสูตร “เยาวชน กู้ภัย COVID – 19” (ใช้เวลาเรียนภายใน 1 ชั่วโมง) ทางยูทูปและเว็ปไซต์ www.Starfishlabz.com                  

หลักสูตรออนไลน์เพื่อการพัฒนาตนเองในชุมชน และเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 บทเรียน ดังนี้

  1. รู้จัก COVID-19 (โควิด-19) อย่างถูกต้องเข้าใจลักษณ