“ศวฮ.” ร่วมต้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19สนับสนุนเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต้ ชุมชนและมัสยิดต่างๆทั่วประเทศ

16
(จากซ้าย คุณสมศักดิ์ เมดาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ, อิหม่ามมานิต ทองแสง, รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ, คุณสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมตรี, รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, อีหม่ามอำพน นะมิ ตัวแทนจากมัสยิดในกรุงเทพฯ)

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังประสบภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งหลาย ๆ ประเทศต่างพยายามรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับประเทศไทย มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาภายใต้การควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ครอบคลุมในหลาก หลายมิติ ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ในระดับดีเยี่ยม โดยไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 48 ของโลก ที่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก COVID-19 จากข้อมูลวันที่ 16 เมษายน 2563  มีจำนวนผู้ป่วยสะ