พช. รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือนภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต้านภัยโควิด-19

29

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยในระดับครัวเรือนรณรงค์ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ พร้อมดอกไม้สวยงามเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขพึ่งตนเองได้ โดยจะดำเนินการทุกหมู่บ้านตั้งแต่บัดนี้ให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อธิบดี พช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ยิ่งขณะนี้อยู่ในภาวะฉุกเฉิน มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คนขาดรายได้ไม่สามารถออกไปทำงานหรือหาซื้ออาหารได้สะดวกยิ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ มีความสำคัญเร่งด่วน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ซักซ้อมเน้นย้ำหลักการสำคัญ 5 ประการ ให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้านนำไปปฏิบัติ ได้แก่ 1. จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับชั้น เป็นตัวอย่างในการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้อย่างน้อย 5 ชนิด และไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ ที่ผู้คนผ่านไปมาเห็นแล้วสบายตา สบายใจ และใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้ด้วย เช่น ดอกบัว ดอกเข็ม และดอกเฟื่องฟ้า เป็นต้น ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ประช