ศอ.บต. จัดบัณฑิตอาสากว่า 2 พันคน ร่วมขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19

7

นายอำนวย ศรีระแก้ว กล่าวอีกด้วยว่า บัณฑิตอาสาฯ ถือเป็นบุคคลที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ และสามารถเข้าไปถึงตัวของประชาชนได้อย่างดี ซึ่งการเก็บข้อมูลในขั้นต้นนั้น จะถือเป็นการช่วยคัดกรองผู้ป่วยให้กับกลุ่มงานสาธารณสุขด้วย และถือเป็นการทำงานเพื่อให้เกิดความเอกภาพและมีการบูรณาการกันในทุกภาคส่วน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องผ่านวิกฤต