ศอ.บต. ต้อนรับ คณะ UN Women พร้อมหารือการแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี จชต.

53

ด้านนายโมฮัมหมัด นาซิรี ผู้อำนวยการ Un Women สะท้อนถึงความตั้งใจและยินดีในการให้ความร่วมมือกับศอ.บต.ในการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสตรี และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแก่เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือทางด้านแหล่งทุนหรือปัจจัยอื่นๆ  รวมไปถึงการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสร้างโครงการนำร่อง (Pilot Project) ที่จะเป็นตัวอย่างของวิธีการทำงานที่ดีที่สุด (Best Practice) แก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น กลุ่มบังซาโมโร ซึ่งเป็นกลุ่มชนมุสลิมในเกาะมินดาเนาของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น

 สำหรับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทผู้หญิง ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) โดยเป็นไปตามข้อมติของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1325 และมติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญและเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในการส่งเสริมสันติภาพ รวมถึงมาตรการและแนวทางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง โดยร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ ทางคณะได้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมรับทราบการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต. และ ศป.ดส. ในห้วงที่ผ่านมา ทั้งในด้านการช่วยเหลือสิทธิด้านเด็กและสตรี ในพื้นที่ จชต. รวมถึงด้านอื่นๆ  ตลอดจนได้หารือถึงความร่วมมือในการดำเนินงานกับ (UN Women) ในอนาคตด้วย