สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร อบรมแพทย์ระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 40

15

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์ ประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ.นพ. สุมนัส บุณยะรัตเวช กรรมการกลางและประธานฝ่ายอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมในการมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ทั่วไป ในกิจกรรม การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 40 (Short Course in Practical Dermatology) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ภาคทฤษฎี 2.การออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนังร่วมกับอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ และ 3. การศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งได้จัดอบรมแพทย์เป็นประจำทุกปี โดยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร  ณ ห้องประชุมกานดา  วัฒนโนภาส อาคารจรัส  ยามะรัต ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล