ศอ.บต. ร่วมกับชมรมเชื้อสายจีน จ.ปัตตานี กิจกรรมวันตรุษจีน 2020 เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน

224

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้ได้ผ่านห้วงเวลามาหลายยุคสมัย ผ่านห้วงเวลาที่สำคัญของบ้านเมือง เป็นที่เคารพ ศรัทธา ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยาวนาน วันตรุษจีน หรือวันปีใหม่ก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องเชื้อสายจีน ซึ่งทำให้ญาติพี่น้องได้มาพบกัน การจัดงานในครั้งนี้เป็นการให้พี่น้อง ลูกหลานชาวจีนได้สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน  แม้สถานการณ์ในพื้นที่จะเปราะบาง มีเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่บ้าง แต่เรามองเห็นแสงสว่างในวันข้างหน้า ทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีโอกาสมีงานทำ ซึ่งชาวจีนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดห่วงโซ่การพัฒนาในการสร้างงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศอ.บต. คือศูนย์กลางที่จะประสานทุกหน่วยงานเพื่อนำพาการพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในวันหน้า และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกรูปแบบเพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก ศอ.บต. ได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองปัตตานีและชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย มูลนิธิเทพปูชนียสถาน มูลนิธิปัตตานีสงเคราะห์  มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศล มูลนิธิโรงเรียนจ้องฮั้ว มูลนิธิจ้าวเองสือ สมาคมฮากกา สมาคมฮกเกี้ยนและสมาคมคุณธรรมสถานศิษย์จี้กงปัตตานี “เด็กก่า” จีลิ้มเกาะ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยตรุษจีน  “ไซน่าบอย & ไซน่าเกิร์ล” การแสดงจากโรงเรียนต่าง ๆ การประกวด “มิสไซน่าปัตตานี”  เพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์อันดี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานีให้คงอยู่สืบไป