ศอ.บต. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 จ.นราธิวาส และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จ.นราธิวาส เปิดหลักสูตรสาขาการประกอบอาหารไทย

109

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการฝึกอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้  รุ่นที่ 6 ประจำปี 2563 โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ มีทักษะด้านอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเอง ครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้มีการเปิดหลักสูตรสาขาผู้ประกอบอาหารไทยขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสุภาพสตรี เข้าร่วมจำนวน 12 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบอาหารไทย จะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเวลา 280 ชั่วโมง (2 เดือน) หลังจากนั้นจะได้รับการฝึกในสถานประกอบการอีก 140 ชั่วโมง (1 เดือน) รวมระยะเวลาการฝีกทั้งหมด 420 ชั่วโมง (3 เดือน) ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวนั้นผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยในการทำงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน การทำอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ การทำอาหารให้ถูกต้องตามชนิดของอาหาร การทำอาหารให้น่ารับประทาน ศิลปะในการจัดและตกแต่งอาหาร หลักในการประกอบอาหาร อีกทั้งยังได้ฝึกการทำอาหารในแต่ละหมวดหมู่ เช่น การทำเครื่องน้ำพริกแกงต่างๆ เรียนรู้อาหารประเภทยำ อาหารประเภทเครื่องจิ้มอาหารประเภทผัด อาหารประเภทต้มแกงจืด อาหารประเภทแกง อาหารจานเดียว อาหารประเภทเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารประจำภาคหรือพื้นเมือง อาหารว่าง ตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพร ขนมพื้นฐาน และขนมหวานต่างๆ ศิลปะในการจัดและตกแต่งอาหาร

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของอาหาร สมุนไพร และเครื่องปรุงต่าง ๆ สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในสถานประกอบการจริง เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถยกระดับมาตรฐานของตนเองสู่สากลต่อไป