ศอ.บต. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 จ.นราธิวาส และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จ.นราธิวาส เปิดหลักสูตรสาขาการประกอบอาหารไทย

13

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ และตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการฝึกอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้  รุ่นที่ 6 ประจำปี 2563 โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ มีทักษะด้านอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเอง ครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้มีการเปิดหลักสูตรสาขาผู้ประกอบอาหารไทยขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสุภาพสตรี เข้าร่วมจำนวน 12 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบอาหารไทย จะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเวลา 280 ชั่ว