โครงการ OURKhung BangKachao โชว์ผลงาน1 ปี กับการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า

29

13 ก.พ. 63ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว “1 ปี แห่งการขับเคลื่อนงาน และก้าวต่อไปของการสานพลังโครงการ OUR KhungBangKachao” โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายจิระศักดิ์ ชูความดีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภายในงานมีการจัดเสวนาโชว์ไฮไลท์การดำเนินงานที่ผ่านมา 1 ปี พร้อมเล่าถึงแผนการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าในปี 2563 โดยมี นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายกมลนัย ชัยเฉนียน ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรมนายณัฐนันท์ ศิริรักษ์ ประธานคณะทำงานด้านการจัดการขยะ พร้อมด้วยนายสมานเสถียรบุตรและนางอาภรณ์ พานทองผู้แทนคุ้งบางกะเจ้า ร่วมเสวนา

ดร.สุเมธฯ กล่าวว่า“ 1 ปีที่ผ่านมาของโครงการ OUR Khung BangKachao มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำงานแบบสานพลังร่วมกันระหว่างองค์กรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาทั้ง 6 ด้านรวมถึงมีคณะทำงานด้านอำนวยการและสื่อสารที่เชื่อมประสานทุกคณะ บูรณาการทำงานระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วม (Shared Goal) ในการมุ่งสู่การยกระดับและพัฒนาพื้นที่ ”คุ้งบางกะเจ้า” ให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ หรือ Green Growth มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตเพิ่มขึ้น ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566)

ทุกวันนี้จากความเจริญทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่ขาดการดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้เราเห็นผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัวยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย เช่น การเกิดมลภาวะทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆเป็นต้น ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญยิ่งในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วนสำหรับ 1 ปี ผ่านมา นอกจากคณะทำงานฯ ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่คุ้งบางกะเจ้าในระยะแรกบนพื้นที่ราชพัสดุตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว มีพื้นที่นำร่องการจัดการน้ำในร่องสวน มีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ ยังมีการสร้างความเจริญเติบโตเพื่อผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ชาวคุ้งบางกะเจ้าอีกด้วย อาทิ  เกษตรสีเขียว การพัฒนาตลาดเขียว การท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนากลุ่มเยาวชนให้เรียนรู้และเข้าใจงานด้านต่าง ๆ ของโครงการฯ ซึ่งผลการทำงานที่ผ่านมานี้ นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาที่มีความคืบหน้าต่อเนื่อง

สำหรับในปี2563 โครงการฯ ยังคงเดินหน้าการทำงานให้สำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อรักษาให้พื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” คงความเป็นอัตลักษณ์ที่ทั้งคนไทยและชาวโลกชื่นชม รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นสมบัติและความภาคภูมิใจของชุมชนบางกะเจ้า ที่คนไทยและชาวต่างประเทศอยากมาเยี่ยมเยือนตลอดไป

ผลการดำเนินงานในปี 2562 มีการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1. คณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฯร่วมมือกับคณะทำงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรที่ร่วมสนับสนุนได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าบนพื้นที่ราชพัสดุระยะแรกแล้ว 107 แปลง 400 ไร่ ปลูกไม้ป่า ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจระยะสั้น

2. คณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ โดยมี บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานฯ มุ่งส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ต่อยอดการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นถิ่นภายใต้อัตลักษณ์ชาวคุ้งบางกะเจ้าควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

3. คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็นประธานฯดำเนินการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ พัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างตำบล จำนวน 2 เส้นทาง รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของแต่ละตำบล

4.คณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนการศึกษา และวัฒนธรรม โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและเป็นคนดีในสังคมรวมถึงสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ด้วยการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั้ง 5 ด้าน

5. คณะทำงานการจัดการขยะ โดยมี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฯ ได้พัฒนาจุดรวบรวมขยะ ณ วัดจากแดง ซึ่งสามารถรวบรวมจัดเก็บขยะ Recycle ได้มากกว่า 54 ตัน

6.คณะทำงานด้านการจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง โดยมี มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฯดำเนินการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและคุณภาพน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เก็บกักน้ำในพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ พัฒนาพื้นที่สวนเกษตรผสมผสานแบบร่องสวนร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริการเกษตรอย่างยั่งยืน

จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนาภายใต้โครงการฯ ได้เชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ อันจะส่งผลให้ชุมชนในพื้นที่เติบโตแข็งแรง เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกับพื้นที่สีเขียวได้อย่างยั่งยืนและรักษาให้ “คุ้งบางกะเจ้า” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ยังได้ทำพิธีส่งมอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ให้แก่ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นโครงการที่ ปตท. กับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกันพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบริเวณนี้ภายใต้แนวยุทธศาสตร์การพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบคืนให้กรมป่าไม้เพื่อดูแลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าต่อไป