เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน

104

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศอ.บต.ให้ความสำคัญกับเชื้อชาติ และศาสนา ในการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้เน้นถึงจำนวนหรือปริมาณ เพราะเชื้อชาติ หรือศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับ หรือเลือกได้ ต้องให้การเคารพซึ่งกันและกัน และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันในทุกศาสนา และเชื้อชาติที่มีอยู่ เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน โดยสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน ซึ่งภาษาเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ในพื้นชายแดนภาคใต้สืบไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงจากน้อง  เยาวชนในโรงเรียนหยั่วนำมูลนิธิการแสดงของน้อง  ไชน่าทาวสายบุรี และการแสดงความสามารถของน้อง  เยาวชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสายบุรีให้มีความสุขอีกด้วย