เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน

22

ในการนี้พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าศอ.บต.ให้ความสำคัญกับเชื้อชาติและศาสนาในการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่ได้เน้นถึงจำนวนหรือปริมาณเพราะเชื้อชาติหรือศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับหรือเลือกได้ต้องให้การเคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันในทุกศาสนาและเชื้อชาติที่มีอยู่เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันโดยสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนคือภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษามลายูและภาษาจีนซึ่งภาษาเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ในพื้นชายแดนภาคใต้สืบไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงจากน้องเยาวชนในโรงเรียนหยั่วนำมูลนิธิ, การแสดงของน้องไชน่าทาวสายบุรีและการแสดงความสามารถของน้องเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสายบุรีให้มีความสุขอีกด้วย