ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายบ้านปูลารายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส

172

บ้านปูลารายอ กาแลตาแป เป็นสถานที่พักสำหรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ และไม่มีที่จะกลับหรือยังไม่พร้อมจะกลับบ้าน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงพระราชทานแนวทางในการดูแลผู้ต้องขังในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ครั้นเสด็จเปิดโครงการกำลังใจ INSPIRE ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส และนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง สสจ.จังหวัดนราธิวาส (ในขณะนั้น) ได้เสนอพื้นที่และบ้านที่สามารถพัฒนาให้เป็นบ้านกึ่งวิถีได้ จึงได้จัดตั้งบ้านปูลารายอ กาแลตาแปขึ้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส

สำหรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษที่เข้าพักอาศัย ณ บ้านกึ่งวิถี ปูลารายอ กาแลตาแป จะมีระยะเวลาในการปรับตัว และฝึกทักษะชีวิตและอาชีพ โดยจะมีผู้ดูแลสอนให้ผู้ต้องขังพ้นโทษได้ฝึกปลูกผักสวนครัวและอาชีพอื่นๆที่เป็นประโยชน์ เพื่อเตรียมตัวก่อนกลับคืนสู่สังคม และไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก