สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

54

สำหรับงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.–17.00 น. ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน”

โดยภายในงานประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งประดิษฐ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการจัดการมลพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ “Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา และกิจกรรม บนเวที และอื่น ๆ อีกมากมาย