จ.ยะลา Kick off ถนนคนเดินบ้านคลองทรายใน “เดิน กิน ชิม เที่ยว”

137

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชัยสิทธิ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด Kick off ถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว บ้านคลองทรายใน จังหวัดยะลา” ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

สำหรับการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ทุกจังหวัดได้จัดกิจกรรมลักษณะถนนคนเดิน ภายใต้ชื่อ “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน” จังหวัดละ 1 แห่ง และกำหนดให้มีการ Kick off ถนนคนเดิน ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรม การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

นายชัยสิทธิ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เผยว่า จังหวัดยะลา โดยคณะขับเคลื่อนถนนคนเดินระดับจังหวัด ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick off ถนนคนเดิน ของจังหวัดยะลา ณ บ้านคลองทรายใน ภายใต้ชื่อ กิจกรรม Kick off ถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว บ้านคลองทรายใน จังหวัดยะลา” โดยจัดกิจกรรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2562 และมีแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจังหวัดยะลา ได้กำหนดแผนในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของทุกเดือน และหมุนเวียนสถานที่ในการจัดกิจกรรม และมีแผนการขยายผลการจัดกิจกรรมไปในระดับอำเภอ โดยกำหนดอำเภอละ 1 จุด

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 80 ร้าน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 8 อำเภอ จำนวน 24 ราย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและสินค้าการเกษตร จำนวน 5 ราย ผู้ประกอบการสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ราย สินค้าทางวัฒนธรรม จำนวน 3 ราย ผู้ประกอบการสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 4 ราย และผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ จำนวน 40 ราย

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดยะลา รวมถึงส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ช่วยกันมาอุดหนุนสินค้าชุมชน จากผู้ผลิตชุมชน ในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในครั้งนี้ และครั้งต่อ ๆ ไป