กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

87

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยบริษัทในเครือฯได้แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด  จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”ครั้งที่ 25  ประจำปี 2562  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ดร.อาชว์ เตาลานนท์  รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์  ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพ และผู้ริเริ่มโครงการ และดร.นริศ  ธรรมเกื้อกูล  ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานผู้บริหาร บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ในฐานะผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล,ทุนการศึกษา และสิทธิท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ ณ ห้องอเนกประสงค์  ชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นายประกิต  วงศ์ศรีวัฒนกุล  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กิจกรรมประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ ได้ถ่ายทอดความงามของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งต่อถึงประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ไว้ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯได้มอบสิทธิให้ผู้ชนะรางวัลเกียรติยศและรางวัลยอดเยี่ยมในทุกระดับทุกประเภท ได้ท่องเที่ยวและเข้าพักในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าที่พักเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับรางวัลจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้ดื่มด่ำกับความงดงามของธรรมชาติและสัตว์ป่า และช่วยกันส่งต่อความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย ให้ประชาชนคนไทยเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อไป

ดร.นริศ  ธรรมเกื้อกูล  ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานผู้บริหาร บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด กล่าวว่า เครือซีพีและกรมอุทยานฯร่วมกันดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” อย่างต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 25 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและป่าไม้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือซีพีและของโลก เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นต่อไป

ทั้งนี้ ผลงานทุกภาพในการประกวดฯได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา โดยแต่ละภาพมีคุณค่าและงดงาม สื่อให้เห็นความหมายของคำว่า “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” อย่างแท้จริง โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในปีนี้มีเยาวชนและประชาชนทั่วไปส่งภาพเข้าประกวดกว่า 2,061 ภาพ แบ่งเป็นภาพสัตว์ป่า จำนวน  1,224  ภาพ และภาพป่าไม้ 837 ภาพ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 300 ภาพ  ซึ่งในปีนี้รางวัลเกียรติยศประเภทสัตว์ป่า ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ภาพ “จ้อง”โดย นายฑีฆายุ  วีระวุฒิ   และรางวัลเกียรติยศประเภทป่าไม้ ได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ ภาพ “ป่าพรุควนเคร็ง” โดยนายปุลิน  เวชโช

ดร.นริศ  ธรรมเกื้อกูล  กล่าวว่า  บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” มาอย่างต่อเนื่องและได้ต่อยอดถึงการปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติจากการนำภาพถ่ายไปตกแต่งร้านกาแฟ Jungle Café สานต่อแนวคิด “DRINK MORE  FOR FOREST” ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  อาทิ ประเทศลาว และกัมพูชา โดยมุ่งเน้นที่จะขยายการรับรู้ด้วยการคัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ตกแต่งร้าน ของที่ระลึกและสื่อต่างๆภายในร้าน ซึ่งในแต่ละภาพจะมีจุดให้ความรู้ผ่านรูปแบบ QR Code โดยมีข้อมูลรายละเอียดของภาพระบุอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และ Instagram ในชื่อ Jungle Café เพื่อถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นสู่คนรุ่นใหม่  เพื่อให้เกิดความรู้สึกรักห่วงแหนและรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์ป่า ป่าไม้ สืบต่อไป

ในพิธีมอบรางวัลฯนี้ ยังมีการเวทีเสวนาถอดบทเรียนคุณค่าจากภาพถ่าย โดย นายธนิตย์  หนูยิ้ม  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  กรมอุทยานแห่งชาติฯ, มล.ปริญญากร  วรวรรณ  ช่างภาพสัตว์ป่า และ
ดร.สมราน  สุดดี   หัวหน้าสำนักหอพรรณไม้  กรมอุทยานแห่งชาติฯ มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ เรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านภาพถ่ายที่สื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน