กลุ่มทรู รับโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” โครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED

63

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ขวา) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย” แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร (ซ้าย) จากการร่วมดำเนินงานโครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ผนึกกำลังสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED WORKSHOP 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งกลุ่มทรู เป็น 1 ใน 12 องค์กร ผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี CONNEXT ED ตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้การส่งเสริมและความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีของกลุ่มทรู มาให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ICT Connectivity เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ 1,294 โรงเรียนประชารัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3,351 โรงเรียนทั่วประเทศ ครอบคลุมครบ 39,829 ห้องเรียน โดยมุ่งเน้นสร้างโอกาสให้โรงเรียนและชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้จากทั่วโลกได้อย่างทัดเทียม รวมถึงจัดตั้ง Learning Center รวม   9 แห่งใน 5 ภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้คนในชุมชนและนักเรียนได้แบ่งปันองค์ความรู้ เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาสู่ความยั่งยืน อีกทั้ง ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา จำนวน 5,000 เครื่องแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนนำร่อง 17 จังหวัดทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ จัดหาทุนทั้งในส่วนแผนพัฒนาโรงเรียน และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูกว่า 500 โรงเรียน อีกทั้ง ยังส่งพนักงานจิตอาสากว่า 330 คน เพื่อทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานไปสู่โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ และสนับสนุนการจัดจ้างผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent)  อีก 200 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงเรียน ส่งเสริมทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และคนในชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED WORKSHOP 2019) ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสำเร็จในความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วนในการจัดการการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐตามแนวทาง 5 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งได้สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคะแนน O-Net ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นกว่าปี 2560 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ พร้อมประกาศเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่ระยะที่ 3 ตลอดจนเสริมแกร่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐ จัดเต็มเวิร์คช้อป 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่กว่า 900 คน ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐกว่า 4,700 แห่งทั่วประเทศต่อไป