ซีพี ออลล์ ต่อยอดโอกาสทางการศึกษาเยาวชน ด้วยกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART)

25

ปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เยาวชนจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คือภาระค่าเทอม ค่าครองชีพต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นค่าหอพัก ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน  ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จึงได้ก่อตั้ง “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้” หรือ พีไอเอ็ม สมาร์ท (PIM SMART) ขึ้นในปี 2555 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม ด้วยการสนับสนุนค่าครองชีพโดยไม่มีข้อผูกมัด

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจหรือ Corporate University  แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสหรือ Opportunity Providing Universityเพราะเราตระหนักว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่มีความหลากหลายทั้งภูมิหลังครอบครัวฐานะความเป็นอยู่ฯลฯจึงได้จัดตั้งกองทุนพีไอเอ็มสมาร์ทเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ ควบคู่ไปกับการหางานพิเศษ และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ พร้อมส่งเสริมนักศึกษาตามความถนัด มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ ซึ่งจะหล่อหลอมให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

“พีไอเอ็มสมาร์ทเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารซีพีออลล์และพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนค่าครองชีพ รวมถึงเป็นโค้ชให้ความรู้กับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี ถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวเพื่อก้าวออกไปเป็นบุคลากรที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรที่ตนเองสังกัดและทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า” ก่อศักดิ์ ย้ำ