ศอ.บต. ร่วมกับ สสจ.ปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี

264

นางสาวสุธีพร แสงรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงการป้องกัน ควบคุมและส่งเสริมการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 1-12 ปี ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีว่า ขณะนี้จังหวัดปัตตานี ได้จัดทำประกาศเรื่อง การรับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ตามช่วงอายุที่กำหนดในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด เพื่อให้หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือ ดูแล ส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและเด็กปฐมวัย เข้าร่วมรับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีตามช่วงอายุ โดยมีเป้าหมายให้เด็กๆมีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุและไม่ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขจำเป็นต้องขับเคลื่อนและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคหัดในเด็กเล็กจำนวน 1,391 ราย เสียชีวิต 10 รายและในปี 2562 จำนวน 516 ราย เสียชีวิตจำนวน 12 ราย โดยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพบว่า มีการระบาดของโรคหัดในทุกอำเภอ ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุดในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 6-14 ปี วันนี้จึงเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะสร้างเสริมความรู้แก่ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันดูแล และป้องกัน ส่งเสริมให้เด็กอายุ 1-12 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวัย เพื่อป้องกันการเสียชีวิตเพิ่มในปี 2563

ด้านนายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขณะเปิดกิจกรรมว่า​ กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าปี 2563 โรคหัดจะหายไปจากพื้นที่ วันนี้ทุกจังหวัดจึงช่วยกันรณรงค์และมอบองค์ความรู้เรื่อง ความสำคัญของการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทุกพื้นที่ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของลูกหลาน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดี ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานพัฒนาพื้นที่ ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสสส. จัดทำนิทานเพื่อให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนแก่เด็กและผู้ปกครองในพื้นที่ โดยใช้ชื่อว่า ‘อานีสเป็นหัด’ ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและสะท้อนแนวความคิด บริบทและความเข้าใจผิดในเรื่องวัคซีนไม่ฮาลาลของผู้ปกครอง พร้อมกันนี้ ศอ.บต. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังดำเนินการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับวัคซีนแบบ 2 ภาษา เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้นำในพื้นที่ ทั้งครูอาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา พ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อช่วยเด็กให้รอดพ้นจากหัดหรือโรคที่ป้องกันได้ด้วยฉีดวัคซีน โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดหัดในปี 2563

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัคซีนชนิดต่างๆ ในการป้องกันโรค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษา และนำความรู้ที่ถูกต้องไปเผยแพร่แก่เพื่อนบ้านในชุมชน พร้อมรับฟังบรรยายเรื่องวัคซีนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำศาสนา เพื่อร่วมรณรงค์ และดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากโรคหัด และโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน