พช. ชวนวัยเก๋า หัวใจแกร่ง สมัครทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

19

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เชิญชวนประชาชนที่มีความพร้อม ข้าราชการหรือพนักงานเอกชนวัยเกษียณ นักธุรกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากทุกวิชาชีพ สมัครทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อระดมองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลการทำงานพัฒนาชุมชนและให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 11 – 30 พฤศจิกายน 2562

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งบุคคลเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตในพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง แต่ยังคงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีสุขภาพกายและจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมเสียสละทำงานเพื่อสังคม

อนึ่ง พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ตอนหนึ่งว่า “ความจริง หกสิบแล้ว ถึงแม้จะเป็นเวลาที่สมควรจะให้ผู้ที่อายุน้อย เข้ามาได้ทำหน้าที่ของเขาบ้าง มีโอกาสทำหน้าที่เราก็ยังเป็นกองหนุนที่คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง ซึ่งการนำผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว แต่ยังมีความรู้ความสามารถช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ” และเพื่อเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้น้อมนำ พระราชดำรัสมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด หรือ Hometown Development Voluntary Leader Team จะมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากทุกสาขาวิชาชีพ อาทิ ผู้เกษียณอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน นักธุรกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนที่มีความพร้อมและมีจิตอาสาจะนำปัญญา ความรู้ความสามารถประสบการณ์มาทำงานรับใช้สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ เน้นการทำงานในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะได้ต้นแบบการสร้างทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

ท้ายนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสาวัยเก๋า หัวใจแกร่งที่ยังมีไฟ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิด โดยสมัครร่วมเป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://hrsmart.cdd.go.th/hdvlt/ หรือ QR Code นี้ ….อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว