พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( D-HOPE) บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

84

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( D-HOPE) บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวในชุมชนของหมู่บ้าน OTOP นั้นเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ จัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยใช้แนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) คือ การจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยดีรับแนวทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน

หมู่บ้านมอญ เป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ “ไทเขิน” สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดสีมาราม สร้างขึ้น ปี พ.ศ. 2537 เรือนโบราณ เรือนไม้เก่าของชาวไทเขิน ชุมชนโหล่งฮิมคาว คำว่า “โหล่งฮิมคาว” เป็นภาษาเหนือ “โหล่ง” มาจากคำว่า ย่าน หรือ ชุมชน และคำว่า “ฮิมคาว” คือ ริมแม่น้ำคาว แปลความหมายว่า “ย่านริมแม่น้ำคาว” เป็นการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมล้านนาผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิด “กาดต่อนยอน เดินช้าๆ กินช้าๆ ซื้อขายกันช้า อู้จากันกันม่วนๆ ภายในชุมชน โหล่งฮิมคาวเต็มไปด้วยบรรยากาศสบายๆ พร้อมกับสินค้าสวยงามหลากหลายให้ชมและซื้อกลับไปใช้กัน

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว( D-HOPE) จำนวน 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านมอญ หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง บ้านแม่สาบ หมู่ที่ 1 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง บ้านช่อแล หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง และ บ้านปางขะขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสการท่องเที่ยววิถีชีวิตในชุมชน