รัฐมนตรีประสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ

24

ส่วนช่วงบ่าย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เข้าสักการะพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการรับฟังถึงความคิดเห็นปัญหา รวมถึงร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมองด้านการพัฒนาพระพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้พุทธศาสนาดำรงคงอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้