เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า อินเทรนด์3Rsเดินหน้าบริหารพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

295

เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า สนองนโยบายรัฐ เดินหน้าบริหารจัดการการผลิตหม้อแปลงตามหลัก 3Rs  มุ่งใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใหม่ ในทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อุตสาหกรรม และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

นายประจักษ์  กิตติรัตนวิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า เจริญชัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี และตอบสนองนโยบายภาครัฐ อย่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษและฉลากเขียว รุกเดินหน้าบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 3Rs ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่ภาคการผลิต และกระบวนการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม  เพื่อต้องการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้สอดคล้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการผลิต โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนวิธีการผลิต และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิตของโรงงานสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

“เจริญชัยฯ มีแนวทางในการผลิตหม้อแปลงที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน ตามทิศทางเป้าหมายของบริษัทฯ ในการมุ่งเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” รองกรรมการผู้จัดการกล่าวในที่สุด