ศอ.บต. ประชุมชี้แจงทอดกฐิน ผ้าป่า ประจำปี 2562 แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่ จชต.

77

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการทอดกฐิน/ผ้าป่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ รวม 17 วัด และมอบเช็คให้กับพุทธสมาคมสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมพระที่ควรแก่การอัญชลี ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนงบประมาณ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้มีการสำรวจวัดที่ไม่มีเจ้าภาพและอยู่ห่างไกล รวมทั้งวัดที่พี่น้องชาวพุทธมีไม่มากและทำให้การเตรียมการทอดกฐินไม่สมบูรณ์ ศอ.บต. มีความเป็นห่วงและตระหนักในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่ได้รับการดูแลและสามารถประกอบศาสนากิจได้อย่างครบถ้วน วันนี้ถือเป็นการนัดหมายเพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ไปดำเนินการและกำหนดวันเวลาในการการทอดกฐิน/ผ้าป่า เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนชุมชนทุกแห่งเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างสุดความสามารถ ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางเพื่อมองไปทุกจุดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป