สามเณรน้อยเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ด้วยโครงการ 2 มือ 1 ใจ ที่มุ่งสร้างองค์กรคุณธรรมไปกับ KTBGS

105

บ้าน วัด และโรงเรียน เปรียบเสมือนสมการ ที่คอยเติมเต็มซึ่งกันและกัน ที่จะช่วยทำให้สังคมเข้มแข็ง และน่าอยู่ ซึ่งทั้งสามสิ่งนี้เป็นเหมือนดั่งสิ่งที่อยู่คู่มากับสังคมไทยมาแต่ช้านาน รวมทั้งช่วยหล่อหลอมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับคนไทย จึงเป็นเหมือนความเกี่ยวข้องกันที่ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ทั้ง 3 มิติ มีความเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจ บริการ จำกัด หรือ KTBGS จึงได้ประกาศโครงการ 2 มือ 1 ใจ นั่นคือ มือที่หนึ่ง มือสะอาด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคดโกงผู้อื่นและมีคุณธรรม มือที่สอง มืออาชีพ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน หมั่นพัฒนาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และอีกหนึ่งใจคือ ใจบริการ พฤติกรรมและการกระทำ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการแสดงออก กิริยา + วาจา + จิตใจ ซึ่งเมื่อร่วมทั้งสามอย่างเข้าด้วยกัน ก็จะเป็น DNA ให้กับบุคลากรในองค์กร

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท KTBGS ได้เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558  ถึงปีปัจจุบัน  บริษัทได้จัดทำกิจกรรม CSR ซึ่งมุ่งเน้นมิติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม โดยเราเชื่อว่าทั้ง 3 มิติ มีความเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ป่าแขมวิทยา ต.บ้านมาง  อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึกเพื่อใช้ในการเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษาสามเณร ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านรถยนต์กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน สำหรับปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ 2 มือ 1 ใจ ที่เน้นด้าน “ใจบริการ” ในมิติของสังคมที่บริษัทได้จัดกิจกรรมพาสามเณรจำนวน 37 รูป พระอีก 4 รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ป่าแขมวิทยา จ.พะเยา มาทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน โดยในวันแรกเป็นการพามาชมการสาธิตตัวอย่างกระบวนการทำงานธุรกิจของบริษัท ณ KTBGS สำนักงานใหญ่

  • งานบริการขนส่งทรัพย์สิน โดยมีพี่ๆ อธิบายลักษณะการทำงานของสายงานอาชีพขนส่ง ที่ต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง รวมถึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและตัวพนักงานเอง โดยทั้งนี้มีการนำประเภทรถยนต์ต่างๆ มาแสดงให้สามเณรได้รู้จักและเห็นของจริง สร้างความสนใจและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในระหว่างชมการสาธิต
  • งานบริหารธุรกิจการพิมพ์ อธิบายขั้นตอนการทำงาน พร้อมสาธิตการแสดงงานพิมพ์และพับบรรจุซองอัตโนมัติ (PRIMA) และงานพับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้าน “ส่วนปฏิบัติการงานพิมพ์ มุ่งมั่นผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการส่งมอบได้ถูกต้องและตรงเวลา รักษาความลับลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ”

โดยหวังว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนให้แก่สามเณร สำหรับกิจกรรมวันที่สองได้พาสามเณรไปกราบพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล อีกทั้งได้พาไปชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อให้รู้และเห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยอีกด้วย

ความรู้สึกบางตอนของตัวแทนสามเณรชัยศิริ  สุทธรักษ์ ได้กล่าวว่า “ ขอบคุณบริษัท KTBGS ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และทุนการศึกษา การได้มาทัศนศึกษาในครั้งนี้ได้เรียนรู้ระบบการขนส่งเงิน ต้องมีความปลอดภัยมากๆ และมีประสิทธิภาพต่อตัวเองและประชาชน โดยเฉพาะต้องมีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำและความตรงไปตรงมา ส่วนงานทางด้านการพิมพ์ มีการจัดการระบบงานพิมพ์อย่างยอดเยี่ยม เป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบเรียบร้อย ถ้ามีโอกาสพวกเราอยากมาอีกครั้ง ” และสามเณรธีรวัฒน์ คิดดี “ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เร็วมากและได้เห็นหลายๆ อย่างในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นตึกสวยงามมากมาย และได้เห็นอนุสาวรีย์ชัยฯ เป็น ครั้งแรก เมื่อได้มองลงมาข้างล่างรู้สึกเหมือนเราบินได้ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อำนวยความสะดวกได้ดีเลยทีเดียว จึงต้องขอขอบคุณ KTBGS ในครั้งนี้และขอให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาอีกในครั้งต่อๆ ไปครับ”

 

ดังนั้นสำหรับโครงการ 2 มือ 1 ใจ ที่ถือเป็นการปลูกฝัง “ใจบริการ” ในมิติด้านสังคมในครั้งนี้ให้กับบุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการบ่มเพาะ DNA ให้กับ พนักงานและยังสามารถนำไปปรับใช้กับคุณภาพการให้บริการส่งผ่านไปยังลูกค้าได้อีกด้วย