พช. ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 62

27

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 ในการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ภาคการปฐมนิเทศ (กรุงเทพมหานคร) โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 6 กรม ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจและผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้แก่คณะนักศึกษา วปอ 62. ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แนะนำ ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีตั้งแต่การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง รวมทั้งการทะเบียนราษฎร ซึ่งเกี่่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ขับเคลื่อนงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอวิดิทัศน์ภารกิจและสรุปผลการดำเนินงานของกรมฯ ที่ผ่านมา และมอบหนังสือผลงาน และหนังสือบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจน เอกสารประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของกรมฯ ให้คณะนักศึกษา วปอ.62 ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และผลสำเร็จที่กรมฯ ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนมาตลอด 57 ปี ด้วย